Vi jobbar långsiktigt för en hållbar miljö

Kvalité och miljö

I vår verksamhet är vi så långt det är möjligt, aktsam om miljön och medverkar till en långsiktig hushållning av dess resurser vid val av material, produkter och tjänster.

Nedan kan ni läsa mer om våra policy

Vår dataskyddspolicy grundar sig på en inventering av vilka, och på
vilket sätt vi hanterar personuppgifter

• Vi har riktlinjer som ska säkra att personuppgifter skyddas
och hanteras enligt GDPR
• Vi sparar/arkiverar inte mer personuppgifter än det som krävs
av myndigheter
• Alla personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få
felaktiga uppgifter rättade
• Vi går löpande igenom vår hantering av personuppgifter för
att säkerställa att GDPR följs.
• Vi säkerställer hanteringen av TenWeb utifrån kravställning
från myndigheter och övriga intressenter.

• Med återkommande egenkontroller vid våra arbeten säkerställer
vi våra långsiktiga relationer med kunderna både digitalt och
manuellt, utifrån vår auktorisation.
• Med bred kompetens och förmåga att lösa kundernas
problemställningar i kombination med vårt hantverkskunnande
och spetskompetens, så ger vi kunderna trygghet att använda oss,
för anpassade lösningar.
• Vi säkerställer tekniska lösningar på fastigheter och industrier
utifrån satta rutiner och manualer.
• Med kvalitetssäkrade rutiner för egenkontroller och optimal
projektuppföljning säkerställer vi våra leveranstider.
• Med ID 06 och övriga intygskrav kan vi säkerställa kundens
krav på oss.

Vi utför service och installationsarbeten åt kunder i Roslagen som eftersträvar långsiktiga affärsrelationer. Vi utvecklar detta genom bra relationer och finner former för att säkerställa utvecklingen av vårt teknikkunnande samt hantverkskompetens.

• Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, går vi igenom verksamheten och inventerar samt identifierar de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna bedöms utefter allvarlighetsgrad enligt SAM.
• Vi följer utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt håller oss ajour om nya lagar och förordningar.
• Alla medarbetare har den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
• Alla medarbetare ska i trafiken uppträda som en förebild genom sitt beteende.

• Vår miljöpolicy är känd av alla medarbetare.
• I vår verksamhet är vi så långt det är möjligt, aktsam om miljön och medverkar till en långsiktig hushållning av dess resurser vid val av material, produkter och tjänster.
• Vi verkar för en miljövänlig utveckling genom ett öppet och otvunget samarbete med VS beställare och VS leverantörer.
• Vi arbetar ständigt för att minska föroreningar inom företaget.
• Vi uppfyller alltid tillämplig miljölagstiftning samt följer övriga föreskrifter och krav som ställs.
• Vi planerar och samordnar transporter samt minimerar och förhindrar att en onormal mängd spill och restprodukter uppkommer i vår verksamhet.
• Vi sorterar och hanterar avfall och restprodukter på ett miljöriktigt sätt ute vid våra arbetsplatser

 • Vår verksamhet kännetecknas av ledordet Fair affärer
 • Vi ger vår personal trygga anställningar och goda
  arbetsförhållanden.
 • Vi verkar för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer i hela vår organisation för säkerställa socialt ansvarstagande i alla led i vår verksamhet.
 • Vi accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete
 • Affärsmässiga relationer med våra samarbetspartners upprättshålls och vi följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser.
 • Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är en självklarhet.
 • Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.
 • Vi bedriver en verksamhet som syftar till att optimera företagets avkastning med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljökrav.

• Kvalitén på arbetsmiljön för personalen ligger på en hög nivå, så att personalen, vår viktigaste resurs, trivs och fungerar väl i sitt arbete och erbjuds en stimulerande arbetsmiljö både i egna lokaler och ute på projekt (kund).
• Vårt förebyggande arbete med riskanalyser enligt BAS P & U (planering & utförande) i kombination med hög kunskapsnivå och personligt ansvar hos varje medarbetare skapar trygghet på våra arbetsplatser.
• Vi har genom SAM gått igenom verksamheten, inventerat och identifierat de risker som våra medarbetare utsätts för vid resor i tjänsten.
• Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor finns tillgängliga på företaget.
• Vi verkar för en sund arbetsmiljö, genom att ha en god psykisk, social och fysisk miljö för personalen och samarbetspartners utifrån senaste skyddsutrustningar.
• Vi är anslutna till Företagshälsovård.

 • Utveckla den kompetens som redan finns i vårt företag Hitta och dra nytta av organisationens ” dolda ” kompetens och ” tysta ” kunskap.
 • Förflytta kompetens som inte längre behövs
 • Attrahera och rekrytera rätt kompetens inför framtida utmaningar
 • Säkra långsiktig tillgång på nyckelkompetens
 • Utveckla kompetenskraven på underleverantörer
 • Samverka bättre med omvärlden och andra organisationer och företag
 • Utveckla och förankra värderingar, ledarskap

Säkervatten & FR2000